Condicions Generals de Reserva

Les presents Condicions Generals de Reserva (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre Ana Sampériz Callís i l’usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que Ana Sampériz Callís posa a la seva disposició en el seu www.hostalaslyp114.com.

La reserva a través dels llocs web d’Ana Sampériz Callís suposarà l’acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d’aquestes condicions, com també de les condicions d’ús establertes per la navegació de l’usuari per les pàgines propietat d’Ana Sampériz Callís.

Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l’aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas.

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7 / 1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Ana Sampériz Callís es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, Ana Sampériz Callís es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

Informació prèvia a la reserva

Ana Sampériz Callís informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat en l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva.

Així mateix, Ana Sampériz Callís informa que l’usuari pot tenir accés a les condicions d’ús que disposa a la mateixa web.

Per la reserva amb Ana Sampériz Callís a través del seu website, l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i les condicions generals. De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessària per a l’accés als llocs web d’Ana Sampériz Callís i la contractació per mitjà dels mateixos. L’usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

Un cop feta la reserva l’usuari visualitzarà la confirmació de la reserva a la pantalla, podent imprimir aquesta com comprovant de la reserva efectuada.

La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

FUNCIONAMENT DE LA RESERVA

Oferta de reserves i referència de preus

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, Ana Sampériz Callís ofereix a l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva informació sobre totes les possibles reserves, les seves característiques, polítiques de cancel·lació i preus. No obstant això, Ana Sampériz Callís es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s’ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D’aquesta manera, els productes i / o serveis oferts en cada moment per la website d’Ana Sampériz Callís es regiran per les condicions generals vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes i / o serveis esmentats.

Indicació dels preus

Cada possible reserva ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l’IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d’aplicació. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, Ana Sampériz Callís ho comunicarà al client, via e-mail, abans de procedir al cobrament de la reserva.

Disponibilitat

La disponibilitat de les ofertes ofertes per Ana Sampériz Callís a través de la seva pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que Ana Sampériz Callís actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquest moment. En aquest cas, Ana Sampériz Callís remetrà un e-mail al client informant-li de la impossibilitat de la disponibilitat de l’oferta.

Formes de pagament

Ana Sampériz Callís sol·licita en les reserves a través de la seva pàgina web les dades d’una targeta de crèdit, titular de reserva, per garantir l’efectivitat de la mateixa. Li recordem que l’establiment només s’efectuarà càrrec a la targeta de crèdit si l’oferta aplicada és no reemborsable i / o amb pagament on-line. La targeta s’utilitza com a garantia de la reserva. L’establiment es reserva el dret de comprovar la validesa de la targeta de crèdit abans de l’arribada del client. La factura corresponent a la reserva, se saldarà directament a l’establiment, ja sigui en metàl·lic, amb targeta de crèdit o de qualsevol altra manera acceptat per l’establiment.

Cancel·lació de la reserva

En cada pla de tarifa o oferta aplicada per l’usuari, apareix la descripció i condició de cancel·lació de l’oferta. S’hi especifica les condicions de la reserva i cancel·lació.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Ana Sampériz Callís informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer sota la responsabilitat d’Ana Sampériz Callís, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, Ana Sampériz Callís informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a l’adreça Avinguda Josep Tarradellas, 114 entl. 3a 08029, Barcelona.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a contestar totes les consultes consideri oportunes i per a l’enviament de la informació sol·licitada.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Així mateix, Ana Sampériz Callís es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. Ana Sampériz Callís té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.